Cảm ơn bạn ! Hiện nay chúng tôi đang chưa cần thêm nhân sự